Betingelser | LED Huset

Betingelser

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra den 7. Februar 2014

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvori  ledhuset aps  er part, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne

2. Priser
Alle priser er opgjort i Danske Kroner og eksklusiv moms, med mindre andet specifikt er angivet. Ledhuset  forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt,såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som ledhuset ikke råder over. Afgivne tilbud har en gyldighedsperiode på 30 dage efter modtagelse. Tilbud og disses indhold må ikke helt eller delvis formidles til 3. part uden forudgående skriftlig tilladelse fra ledhuset.ledhuset forbeholder sig retten til at foretage prisændring, såfremt kun dele af et afgivet tilbud accepteres.

3. Betaling
ledhusets betalingsbetingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke ledhuset i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder ledhuset sig ret til at beregne rente pt. 8.0 %,fra forfalds tidspunktet og indtil betaling finder sted. Såfremt der opstår behov for yderligere rykkere, - opkræves yderligere kr. 200,- pr. gang. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, herefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde eventuelle modkrav og fordringer af nogen art, eller dele af købssummen til ledhuset, som ikke er skriftligt anerkendt af ledhuset. Såfremt levering udskydes grundet forhold hos køber af nogen art, er køber forpligtet til at betale til ledhuset, som om levering var sket til aftalt tid. Ledhuset  kan ved skriftlig meddelelse fravige dette. Fakturering af ledprodukter  sker når vi har fået varerne på lager og faktura skal være betalt før  levering. I de fleste tilfælde opkræver LEDhuset 50% ved ordrebekræftelse. Fakturering af timelønsarbejde sker umiddelbart efter arbejdets udførelse.

4. Ejendomsforbehold
ledhuset  forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering
ledhuset kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Enhver angivelse af leveringstid er skønsmæssigt ansat og derfor angivet omtrentligt. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er ledhuset  berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre ledhuset  foretrækker at hæve den indgåede aftale.

6. Købers forhold
ledhuset er berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter ledhuset´s opfattelse ikke berettiger til de fastsatte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. Dette forbehold træder i kraft medmindre køber straks eller efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer. Ledhuset  kan stille krav om sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller lign. ledhuset forbeholder sig retten til at indhente kreditoplysninger vedrørende kunden, og er i berettiget til at nægte accept af afgivet ordre, hvis sådanne kreditoplysninger ikke er tilfredsstillende. Såfremt kunden ikke gør indsigelser overfor fremsendt ordrebekræftelse, er denne at betragte som specifikation af den konkrete leverance. Enhver leverance fra ledhuset der er stilet til en fysisk person, kan af ledhuset betragtes som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

7. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i produktinformation opgivet i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ledhuset.

8. Produktændringer
ledhusetforbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

9. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor ledhuset kan ikke overstige faktura beløbet for den købte genstand. ledhuset har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekteeller afledt tab. Med mindre andet specielt er aftalt, har LEDhuset intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.

10. Produktansvar
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger:ledhuset er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af ledhusets leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse. I den udstrækning, ledhuset  måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde ledhuset skadesløs i samme omfang, som ledhusets ansvar er begrænset efter punktet herover. ledhuset kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten og ikke ledhuset.

11. Reklamation
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren med erstatningskrav. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel,skal køber straks give ledhuset skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført,kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden ledhuset´s skriftlige samtykke fritager ledhuset  for enhver forpligtelse. Såfremt ledhuset  anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ledhuset i original emballage.ledhuset  forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Hvis ledhuset ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

12. Returnering
Returnering af varer kan alene ske i særlige tilfælde efter forudgående aftale med ledhuset. Aftalte returforsendelser skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage. Ikke lagerførtevarer returneres kun, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Ved returnering af lagerførte varer, forbeholder ledhuset sig retten til at reducere det krediterede beløb med 15 % af den fakturerede pris. Prisudgangspunkt er den laveste af pris på fakturatidspunkt og dagspris. Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden forud truffet aftale med ledhuset,vil der ske returnering til køber for købers regning. Returnering af varer i uoriginal eller brudt emballage afvises og returneres automatisk. Returneringen sker for købers regning og pålignes håndteringsgebyr på kr. 100,- samt forsendelsesomkostninger.

13. Returnering ved efterkravsforsendelser
Ovenstående returneringsbestemmelser (pkt.13) er ligeledes gældende for efterkravsforsendelser, som ikke indløses.

14. Garanti
Garanti reparationer foretages udelukkende såfremt der ikke er restance til ledhuset Fejlsøgning af komplekse fejl,herunder fejlsøgning af ledrør udført af ledhuset  som viser sig at være funktionsdygtige og problemet er et defekt armatur eller andet som ikke har med selve røret at gøre vil blive faktureret af ledhuset.  Tvister Enhver tvist mellem ledhuset og køber skal afgøres efter dansk ret med retten i Esbjerg som værneting.

15. Force Majeure
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det ledhuset for ethvert ansvar, og ledhuset  forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade,afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art,mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for ledhusets kontrol.

Kontakt os

LEDHuset

Hvorfor vælge LEDhuset?

  • vi er den direkte vej til dig fra producenten, hvilket sikrer dig den rigtige pris.
  • vi hjemsøger energitilskud direkte til dit projekt.
  • vi lagerfører kun afprøvede og kvalitetstestede produkter.
  • vi har samarbejde med elektrikkere der kan montere hvis dette ønskes.
  • vi ved ALT der er værd at vide om LED, armaturer, montering, tilskud mm.
  • vi løser en opgave og slutter ikke før kunden er tilfreds.