Garanti | LED Huset

Garanti

Garantibetingelser gældende fra 1. April 2014

 1. Garantibetingelser jævnfør datablade. Ledhuset sørger for opfølgnin gen til producenten.
   
 2. På Led rør er Produktet datostemplet og det er fra denne dato garantien gælder. På andre produkter starter garantien fra faktureringsdatoen.
   
 3. Produktgarantien dækker inden for Den Europæiske Union.
   
 4. Eventuelle krav i forbindelse med denne garanti skal indgives skriftligt inden for den pågældende garantiperiode. Derefter skal varen sendes eller indleveres til LEDhuset. LEDhuset betaler forsendelse retur til kunden inden for Danmarks grænser.
   
 5. Garantien dækker ved normal og korrekt brug og montering og kun under normale driftsbetingelser (normale driftsbetingelser er = 8 timers dagligt drift ). Skader og ændringer som følge af forkert installation og drift; fejl i andre el-installationer; ydre påvirkninger som fugt, snavs, røg og kemikalier; slitage; fysiske skader som følge af f.eks. påkørsel med kran, traktor eller truck; utilstrækkelig ventilation; manglende vedligeholdelse; force majeure (brand, vandskade, krig osv.) eller skader forvoldt af tredjemand som f.eks. hærværk er ikke omfattet af garantien.
   
 6. Garantiperioden er baseret på en omgivelsestemperatur på –20 til +45 °C og et frirum på min.10 mm omkring produktet. Den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 % RH eller produktets eventuelle IP grad. Den elektriske installation, som produktet er en del af, må ikke udsættes for spændingsudsving, som overstiger 230 V ±10 %.
   
 7. Efter aftale kan der efter særskilt vurdering af de specifikke anvendelsesbetingelser laves en kundetilpasset særgaranti.
   
 8. LEDhuset kan ikke holdes ansvarlig for forhold vedrørende elforsyningen, herunder spændingsspidser, overspænding/underspænding eller systemer til kontrol af ripplestrøm, som ligger ud over grænseværdierne for produkterne og de grænseværdier, der er defineret i relevante standarder vedrørende strømforsyning (f.eks. normerne i EN 50160).
   
 9. I tilfælde af et garantikrav er LEDhuset berettiget til efter eget skøn enten at reparere LED produktet eller udskifte det med et andet produkt. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, så er LEDhuset berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt med samme egenskaber og andet design.
   
 10. Ved eventuel udskiftning skal den oprindelige garantiperiode være gældende. Eventuelle udgifter til afmontering og opsætning samt forsendelse til LEDhuset er ikke omfattet af produktgarantien.
   

Kontakt os

LEDHuset

Hvorfor vælge LEDhuset?

 • vi er den direkte vej til dig fra producenten, hvilket sikrer dig den rigtige pris.
 • vi hjemsøger energitilskud direkte til dit projekt.
 • vi lagerfører kun afprøvede og kvalitetstestede produkter.
 • vi har samarbejde med elektrikkere der kan montere hvis dette ønskes.
 • vi ved ALT der er værd at vide om LED, armaturer, montering, tilskud mm.
 • vi løser en opgave og slutter ikke før kunden er tilfreds.